Manuál obsahuje informace týkající se Frýdku-Místku a služeb místně dostupných.
Pokud máte zájem o služby ve vašem městě, zajděte na místní úřad nebo vyhledejte zde.

Místo prvního kontaktu

Informace týkající se možností řešení Vaší aktuální situace.

Poradna pro ženy a dívky

Pomoc ženám, dívkám a rodinám, které se ocitly v tíživé životní situaci.

Poradna nabízí:

 • pomoc v obtížné životní situaci;
 • orientace v oblasti sociálních dávek, bydlení, dluhů, exekucí;
 • pomoc se sepsánín žádostí a dokumentů;
 • doprovod do institucí;
 • zprostředkování kontaktu na další odborníky;
 • pomoc v oblasti rodinných vztahů, těhotenství či výchovy dětí;
 • dlouhodobá podpora v případě vztahových, výchovných, mezigeneračních a jiných problémů;
 • provázení a poradenství v konfliktních rodinných situacích v souvislosti s rozvodem či rozchodem.

Potřebuji pohlídat děti

Na území Frýdku-Místku je široká síť mateřských škol a dětských skupin. Možnosti využití hlídání dětí a pomoc s učivem ve škole.

Doučování – Charita

Posláním doučování je poskytnout pomoc dětem, které mají špatné školní výsledky a nedostává se jim doma adekvátní podpory ve vzdělávání, přičemž důvodem je především sociální situace rodiny. Dalším posláním je zastavení propadu školního prospěchu dítěte, nicméně doučování s sebou přináší i mnoho dalších pozitivních efektů, jako například zvýšený zájem o školu a snazší sociální začlenění. Doučování probíhá v domácnostech rodin po celém Frýdku-Místku nebo v prostorách určených k doučování, které se využívají v případě, že doučování přímo v domácnostech rodin nemůže probíhat, například pokud rodina nemá možnost poskytnou dítěti a doučovateli klidné prostředí pro doučování. Četnost Doučování vždy závisí na individuálním posouzení potřeb dítěte a domluvě s koordinátorkou služby.

Služba nabízí:

 • pravidelná pomoc při vypracování domácích úkolů, s přichystáním se na další den, pěstování návyků spojených s povinnou školní docházkou,
 • pomoc v přípravě na písemné práce, testy, zkoušky,
 • vysvětlování nepochopeného učiva ve škole,
 • čtení povinné literatury s dětmi – pomoc vytvářet dovednost soustředit se, vnímat čtený text, vyjádřit hlavní pointu texu

Potřebuji materiální pomoc

Bezplatná materiální a potravinová pomoc pro sebe a děti.

Poradna pro ženy a dívky

Materiální výpomoc – poskytují nebo zapůjčí především dětské a kojenecké vybavení (oblečení, kočárky, postýlky), podle aktuálních možností poradny.

Výdejna materiální a potravinové pomoci – Slezská diakonie

Středisko Slezské diakonie BETHEL Frýdek-Místek provozuje na ul. Malý Koloredov Výdejnu potravinové a materiální pomoci. Výdejna pomáhá lidem, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci a mají potíže se zajišťováním základních životních potřeb. Pomáhá snižovat plýtvání potravinami. Na pomoci osobám v nouzi spolupracují s Magistrátem města Frýdku-Místku, Úřadem práce ČR a dalšími sociálními službami a organizacemi (ADRA, Český červený kříž, Armáda spásy). Bližší informace na facebooku BETHEL FM nebo na tel. čísle 731 685 672.

Ošacovací středisko – Český červený kříž

Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek poskytuje sociálně slabým občanům na potvrzení o sociální potřebnosti základní ošacení zdarma. Ošacení probíhá každý pátek od 8:00–11:00. Upozorňujeme naše klienty, že výběr ošacení je omezený a vychází z možnosti ošacovacího střediska.

Sociální šatník – Adra

Provozní doba je každou lichou středu 9:00 do 12:00 hodin. Sociální šatník je určen sociálně potřebným občanům, kteří se ocitli v nelehké životní situaci (zejména lidé bez přístřeší, uživatelé azylových domů, nocleháren, osoby v hmotné nouzi, osoby nacházející se ve zdravotnických zařízeních, osoby propuštěné z výkonu trestu, osoby postižené mimořádnou událostí, živelnými pohromam). Nabízí materiální pomoc formou ošacení, ložního prádla, ručníků, obuvi, nádobí, hraček, atd. Osobám bez přístřeší jsou poskytovány i základní hygienické potřeby.

Bezplatné školní obědy

Kdo má nárok na bezplatné školní obědy a jak příspěvek získat?

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) založilo za přispění Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) projekt na podporu školního stravování, který nese název Obědy do škol. Nárok na bezplatné stravování v rámci programu Obědy do škol mají rodiny s dětmi od 3 do 15 let, které minimálně tři měsíce pobírají dávky v hmotné nouzi. Dále je nutné, aby škola, kterou vaše děti navštěvují, byla zapojena do projektu. Pokud jsou splněny obě podmínky, stačí požádat Úřad práce o potvrzení hmotné nouze, které následně donesete do školy.

Dalším projektem, v jehož rámci mohou vaše děti získat bezplatné školní stravování, je projekt s názvem Obědy pro děti. Ten je organizován obecně prospěšnou společností Women for Women, která získává finanční prostředky nejen od soukromých dárců, ale také z fondů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na příspěvek zde mají nárok i rodiny, které se oficiálně nenacházejí v hmotné nouzi, jejich příjmy však nestačí na pokrytí veškerých potřebných výdajů. Jedná se zejména o rodiny samoživitelů a rodiny, které mají dlouhodobé finanční potíže, byť třeba jen těsně nesplňují podmínky hmotné nouze.

Tyto rodiny by se měly obrátit přímo na školu, kde zjistí, zda je dané zařízení do programu zapojeno (škola se může zapojit i na žádost rodičů). Organizace poté ve spolupráci se školou rozhodne, zda právě vaše dítě splňuje podmínky – hodnotí se zejména finanční a rodinná situace. Příspěvky jsou následně poskytovány přímo škole nebo školní jídelně, v níž se dítě stravuje.

Nemám peníze na život

Jak požádat o příspěvky a finance od státu nebo zdravotních pojišťoven.

Mimořádná okamžitá pomoc

Dávka je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit.

Kdo může žádat

 • Pečující osoby, kterým poklesl příjem z důvodu péče o dítě nebo o osobu se zdravotním postižením alespoň v I. stupni závislosti bez omezení věku v rámci ošetřování člena rodiny.
 • Podnikatelé, kteří museli omezit svoji činnost v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády České republiky nebo Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Zaměstnanci na DPP a DPČ, kterým poklesl příjem v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády České republiky nebo Ministerstva zdravotnictví ČR.

Co je třeba vědět a doložit

Jedná se o nenárokovou dávku (záleží na posouzení Úřadu práce)

Dávku lze použít pouze na pokrytí základních životních potřeb, mezi které v této situaci patří především jídlo, pití, základní hygienické potřeby, nájem a služby spojené s bydlením, internet a služby spojené s telefonováním.

V rámci posuzování nároku na MOP bude hodnocen pouze:

 • příjem (mzda, případné úspory, nemocenské dávky včetně ošetřovného, důchody, podpora v nezaměstnanosti a další opakující se dávky např. rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení)
 • dostupné finanční prostředky rodiny nebo jedince, které má k dispozici pro úhradu nezbytných nákladů prostřednictvím výpisů z bankovních účtů
 • náklady

Doplatek na bydlení

Řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nevzniká nárok na příspěvek na bydlení nebo pokud nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory.

Kdo má nárok

 • Dávka je poskytována vlastníku užívajícímu byt, nebo jiné osobě, která užívá byt na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu. (Platí pro nájem, v případě podnájmu nárok nevzniká!)
 • Dávku lze také poskytnout vlastníku stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, která splňuje zákonem dané stavebně technické standardy kvality bydlení (chata, chalupa)
 • Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí
 • Zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydlení (s přihlédnutím k celkovým sociálním a majetkovým poměrům), i v případě, že příspěvek nebyl přiznán z důvodu, že příjem osoby a společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí osoby a společně posuzovaných osob, ale nepřesáhl 1,3násobek částky živobytí osoby a společně posuzovaných osob
 • Zákon pamatuje i na specifické situace spojené s bydlením. V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi doplatek na bydlení poskytnout do části bytu, po splnění hygienických podmínek a udělení souhlasu obce do ubytovacího zařízení a po splnění stavebně technických standardů kvality bydlení do jiného než obytného prostoru. Jako případ hodný zvláštního zřetele se vždy považuje ubytování v pobytových sociálních službách (např. azylový dům, domov pro seniory, chráněné bydlení).

Další informace

 • Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí.
 • Výše doplatku na bydlení je dále limitována stejnými normativy na bydlení jako příspěvek ny bydlení (dle velikosti obce a počtu osob v domácnosti), jen je tento strop dále snížen, a to na 90 % v případě zahradních chatek (u vlastníků těchto rekreačních objektů), 80 % při užívání jednotky na ubytovně nebo při obývání jiného než obytného prostoru.

Příspěvek na živobytí

Je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá osobě či rodině při nedostatečném příjmu.

Kdo má nárok

 • Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí. POZOR! Čáska živobytí není totéž co životní minimum rodiny, ale zpravidla jde o kombinaci životního a existenčního minima společně posuzovaných osob. Existenční minimum je částkou živobytí např. pro osoby dlužící na výživném, osoby celý měsíc hospitalizované nebo pro ty, které neodpracují alespoň 20 hodin měsíčně ve veřejné službě, ačkoli je zákon považuje za schopné prokázat snahu o zvýšení příjmu prací.
 • Částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, a to na základě hodnocení její snahy a možností. Hodnotí se především možnost zvýšení příjmu vlastní prací, řádným uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo jiným využitím majetku. Pro stanovení živobytí rodiny se jednotlivé částky živobytí osob sčítají. Částka živobytí se odvíjí od částek existenčního a životního minima.
 • Částka živobytí osoby se zvyšuje, pokud zdravotní stav osoby vyžaduje podle doporučení příslušného odborného lékaře zvýšené náklady na dietní stravování.

Měsíční částky, o které se zvyšuje částka na živobytí v případě dietního stravování.

Další informace

Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení. (Přiměřené náklady na bydlení jsou odůvodněné náklady na bydlení, maximálně však do výše 30 %, v Praze 35 %, příjmu osoby či rodiny). U osoby, která vykonala veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin měsíčně, bude částka živobytí navýšena o 820 Kč.

Podpora v nezaměstnanosti

Podporou v nezaměstnanosti stát krátkodobě pomáhá občanům, kteří se ocitli bez práce.

Kdo má nárok

Nárok má uchazeč o zaměstnání, který:
 • má trvalé bydliště na území ČR
 • nepobírá starobní důchod
 • během posledních dvou let si hradil důchodové pojištění po dobu alespoň 12 měsíců jako zaměstnanec nebo OSVČ. Započítávají se i tzv. náhradní doby (péče o dítě do 4 let, invalidní důchod při 3. stupni invalidity, výkon dobrovolnické služby v rozsahu alespoň 20 hodin týdně atd.)
Nárok nemá uchazeč o zaměstnání:
 • se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem); to platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného důvodu,
 • se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem),
 • kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek podle zvláštních právních předpisů) a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by uchazeči o zaměstnání náležela, pokud by neměl nárok na výsluhový příspěvek,
 • který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, je v právním vztahu vzniklém k výkonu některé z činností podle § 25 odst. 3, (tj. uchazeči, který vykonává tzv. nekolidující zaměstnání, kdy si může jako nezaměstnaný přivydělat formou DPČ nebo částečného úvazku až polovinu minimální mzdy),
 • který je ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, v postavení některé z osob uvedených v § 25 odst. 1 písm. c) až f) a s); k výši příjmu nebo odměny se přitom nepřihlíží, to neplatí pro člena bytového družstva, který vykonává práci nebo činnost pro bytové družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo je pověřen obchodním vedením bytového družstva,
 • který pobírá odstupné (na podporu v nezaměstnanosti vznikne nárok až po uplynutí příslušného počtu měsíců podle toho, jaký násobek měsíčního příjmu odstupné představuje).

Podpora při rekvalifikaci

Podpora nezaměstnaných během doby, po kterou se účastní rekvalifikace.

Kdo má nárok

Uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou Úřadu práce (§ 109) a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

Pokud si uchazeč zvolí nějakou rekvalifikaci sám (tzv. zvolená rekvalifikace), nárok na podporu při rekvalifikaci nemá. Úřad práce se v takovém případě pouze rozhodne, jestli uchazeči proplatí cenu kurzu, pokud jej úspěšně absolvuje.

Další informace

Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví sazbou 60 % z průměrného měsíčního čistého výdělku, (v případě ochranné doby z průměrné mzdy v národním hospodářství v 1.–3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku). Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci u uchazeče o zaměstnání, který naposledy před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc.

Porodné

Porodné je dávka poskytovaná v závislosti na výši příjmu, kterou se rodině s nižšími příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního nebo druhého dítěte.

Kdo má nárok

Rodina, jejíž příjmy v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, byly nižší než 2,7 násobek životního minima rodiny. Nezapočítává se rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Příspěvek rodině náleží jen na „první z nich“, které je druhým dítětem v rodině, tj. jen 10.000 Kč. Při narození dvojčat jako v pořadí třetího a čtvrtého dítěte pak nic.

 • Příspěvek je jednorázový.
 • Lze žádat nejpozději jeden rok zpětně.

Podání žádosti

Žádost lze podat na příslušném Úřadu práce nebo elektronicky. Budete potřebovat např.: občanský průkaz, rodný list dítěte, případně doklad o výživném a doložení příjmu

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je ekvivalentem „mzdy“ za péči o dítě po zvolenou dobu, max. do 4 let věku dítěte. Pomáhá rodičům sladit své profesní zapojení s péčí o malé dítě. V pobírání rodičovského příspěvku se rodiče mohou střídat.

Kdo má nárok

Pokud se chcete seznámit s pirátskými návrhy změn rodičovského příspěvku, klikněte na naše řešení.

 • Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 300 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 a více dětí narozených současně, má rodič nárok na 1,5násobek částky 300 000 Kč.
 • Na rodičovský příspěvek ztrácí rodič nárok při umístění dítěte mladšího 2 let do zařízení péče o děti na dobu delší než 92 hodin v měsíci.

Další informace

 • Počítá se u toho z rodičů, kdo má vyšší vyměřovací základ. Rodiče se mohou v průběhu měnit. Může se měnit délka čerpání (1× za tři měsíce).
 • Příspěvek je možné vyčerpat nejméně 6 měsíců, nejdéle do 4 let věku dítěte.

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí.

Kdo má nárok

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 3,4 násobek částky životního minima rodiny. Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí, za příjem se považuje i rodičovský příspěvek.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy.

Kdo má nárok

 • vlastník, nájemce nebo podnájemce bytu nebo rodinného domu, uvedený v nájemní nebo podnájemní smlouvě
 • pro rok 2022 může vzniknout nárok na příspěvek na bydlení také vlastníku, který užívá k trvalému bydlení stavbu pro individuální či rodinnou rekreaci
 • pokud splňuje podmínky nároků více osob v jedné domácnosti, je příspěvek přiznán pouze jednou
 • náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), a zároveň
 • součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení

Další informace

Posuzují se příjmy všech členů společné domácnosti za poslední čtvrtletí.

Zahrnují se příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z nájmu, dávky nemocenského a důchodového pojištění, podpora v nezaměstnanosti, příjmy z ciziny, výživné, rodičovský příspěvek a přídavek na dítě atd. Započítávají tzv. čisté příjmy. Za příjem se nepovažuje příjem ze závislé činnosti (zaměstnání na základě uzavřené pracovní smlouvy, dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr) u nezaopatřených dětí.

Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35. Pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi těmito náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, resp. 0,35.

Příspěvek na bydlení lze nárokovat až tři měsíce zpětně. Nově se žádost o příspěvek podává jen jednou. Náklady na bydlení se dokládají dvakrát ročně.

Náhradní výživné

Náhradní výživné je dávka, která má po přechodnou dobu finančně podpořit nezaopatřené děti v situaci, kdy má rodič z rozhodnutí soudu (na základě exekučního titulu) platit výživné, ale svou vyživovací povinnost vůči dítěti (dětem) neplní. Tedy výživné neplatí vůbec, nebo ho platí v nižší částce.

Kdo má nárok

O náhradní výživné může požádat nezaopatřené dítě (oprávněná osoba). Pokud nemá dítě procesní způsobilost, zpravidla proto, že ještě nedosáhlo věku 18 let, podává žádost jeho zákonný zástupce (rodič, kterému bylo dítě svěřeno do péče, poručník, pěstoun, soudem stanovený opatrovník nebo jiná osoba, které byl nezletilý svěřen do péče). Oprávněnou osobou není nezaopatřené dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež, nebo kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle jiného právního předpisu.

Podmínky nároku

Aby vznikl nárok na náhradní výživné, musí být současně splněny následující podmínky:

 • vyživovací povinnost (běžné výživné) je stanovena exekučním titulem na základě rozhodnutí soudu, avšak povinná osoba (rodič-dlužník) výživné neplatí vůbec, nebo v nižší částce,
 • dítě musí být nezaopatřené podle zákona o státní sociální podpoře
 • byl zahájen proces vymáhání dlužného výživného, a dlužné výživné je tedy vymáháno jako pohledávka v exekučním řízení nebo v řízení o soudním výkonu rozhodnutí

Důležité: Nárok na náhradní výživné nemůže vzniknout v případě, kdy oprávněná osoba (nezaopatřené dítě) nebo její zástupce neprokáže, že byl podán návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí.

Sleva na dani na dítě

Kdo může uplatnit slevu na dítě?

Toto daňové zvýhodnění, někdy označované také jako odpočet na děti či úleva na děti, se pojí s příjmovou hranicí, kterou je nutné překročit. Zároveň je dobré vědět, že zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z rodičů (poplatníků), kteří žijí ve společně hospodařící domácnosti. Abyste mohli slevu na děti uplatnit, vaše příjmy ze zaměstnání či podnikání za předchozí kalendářní rok musí přesáhnout alespoň 6 násobek minimální měsíční mzdy. Pro rok 2023 se tedy jedná o částku příjmu min. 103.800Kč.

Školkovné

Školkovné je sleva na dani, kterou může uplatnit jeden z rodičů při umístění dítěte v předškolním zařízení. Výše školkovného je rovna minimální mzdě – v roce 2023 je to tedy 17.300,- Kč. Školkovné uplatňuje pouze ten z rodičů, který žije s dítětem ve společné domácnosti. Školkovné je sleva přímo na dani, takže snižuje přímo vypočtenou daň z příjmů, a ne jen daňový základ.

Na jaké zařízení se sleva může uplatnit

 • Mateřská škola podle školského zákona: soukromá, státní, firemní.
 • Mateřská škola nebo obdobné zařízení v zahraničí.
 • Dětská skupina.
 • Zařízení, které pečuje o dítě na základě živnostenského oprávnění (srovnatelné s mateřskou školou nebo dětskou skupinou).
 • Lesní mateřské školky.

Peněžitá pomoc v mateřství – dávky nemocenského pojištění

Má vynahradit příjem matky v období před porodem a těsně po porodu a matce, nebo otci (při převzetí dítěte do péče) příjem při péči o dítě.

Kdo má nárok

 • V den, od něhož je dávka přiznána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů. U OSVČ je další podmínkou účast na nemocenském pojištění po dobu alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby.
 • U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.
 • Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů).
 • Peněžitou pomoc v mateřství je možné pobírat nejdéle do 1 roku věku dítěte, jde-li o dávku náležející z titulu porodu dítěte. Jde-li o dávku náležející z titulu převzetí dítěte do náhradní péče – do 7 let věku a 31 týdnů.

Tiskopis vydá ošetřující lékař – gynekolog, u něhož je v předporodní péči. Lékař potvrdí v části A. tiskopisu předpokládaný den porodu a pojištěnka vyplní požadované údaje v části B. Zaměstnavatel k žádosti o peněžitou pomoc v mateřství přiloží vyplněný tiskopis „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ (popř. podklady pro provádění srážek z dávek) a předá je neprodleně příslušné OSSZ.

Ošetřovné na člena rodiny

Ošetřovné je poskytováno osobám, které pečují o nemocné nebo zdravotně postižené blízké. Ošetřovné může být poskytnuto po dobu až 9 týdnů a výše dávky se odvíjí od výše příjmu. Žádost o ošetřovné musí být podána u příslušné OSSZ. Ošetřovné může být kombinováno s pracovní neschopností. Při pobírání ošetřovného nelze vykonávat zaměstnání. Ošetřovné není náhradou za mzdu, ale slouží jako podpora pro pečující osoby. Pečující osoba má právo na náhradu za ztrátu příjmů v souvislosti s pečováním. Ošetřovné je vypláceno na základě posudku lékaře a musí být k dispozici po celou dobu pečování.

Výše ošetřovného: od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Orientační výši dávky spočítá příslušná kalkulačka MPSV.

Příspěvky na prevenci a zdraví

Obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu a chtějte informace o níže uvedených možnostech, fondech prevence a speciálních programech. Většina pojišťoven také hradí z části nebo plně a podporuje zdraví matek a dětí:

 • k porodu a po porodu (cvičení, laktační poradenství, vitamíny)
 • na očkování
 • na pohyb (tábory a plavání)
 • dává bezplatně vitamíny pro děti
 • dentální hygiena a mnoho dalších.

Řeším dluhy své i ze vztahu

Řešení Vašich dluhů nebo dluhů ze vztahů, bezplatná pomoc.

Poradna pro ženy a dívky

Pomoc ženám, dívkám a rodinám, které se ocitly v tíživé životní situaci. Odborné sociální poradenství – pomoc v obtížné životní situaci, orientace v oblasti sociálních dávek, bydlení, dluhů, exekucí, pomoc se sepsáním různých žádostí a dokumentů, doprovod do institucí, zprostředkování kontaktu na další odborníky.

Občanská poradna – Centrum nové naděje

Posláním Občanské poradny je poskytovat informace, rady a pomoc všem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí. Cílem je umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji prostřednictvím bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních informací. Konkrétní pomoc Občanské poradny spočívá v telefonické, osobní komunikaci; e-mailové a dopisové komunikaci; v poskytnutí sociálního a základního právního poradenství; v pomoci při vypracování písemných žádostí a podání.

Služba pomáhá vypracovat jednoduchá právní podání: stanovení výživného a styku s dítětem, zvýšení výživného, výživné na rozvedeného/nerozvedeného manžela, rozvod manželství, návrh na zajištění úhrad výživy a některých nákaldů neprovdané matky, žádost o bezplatného právního zástupce, žádost o osvobození od soudního poplatku a orientace v dluzích a exekucích.

Centrum Pramínek – Charita

Centrum Pramínek je sociálně aktivizační služba, která pomáhá rodinám s dětmi ve Frýdku-Místku, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. Klienty podporují ve snaze řešit problémy, a zlepšit tak jejich současný stav. Nácviky a podporou se snaží rozvíjet rodičovské schopnosti klientů. Dětem pomáhají osvojovat si základní návyky a rozvíjet své sociální dovednosti. Spolupráce funguje na principu vzájemného respektu a důvěry. Služba je zdarma a je poskytována terénní nebo ambulantní formou.

Služba nabízí:

 • nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních schopností dítěte;
 • osvojování základů společenského chování s ohledem na věk dítěte;
 • zapojení do pracovně-výchovných programů pro děti – předškolní klub;
 • nácvik a upevnění rodičovských kompetencí a rodičovského chování;
 • nácvik péče a výchovy nezletilého dítěte;
 • nácvik vedení rozpočtu a upevňování dovednosti spojené s chodem domácnosti;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • doprovázení klientů do přípravné třídy, základní školy, k lékaři či na úřady;
 • pomoc při hledání zaměstnání, vhodného bydlení;

Sociální asistence Frýdek-Místek a Frýdlant nad Ostravicí, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Slezská diakonie

Služba pro rodiny s dětmi, které jsou v nepříznivé sociální situaci, kterou rodiče nedokáží překonat vlastními silami a je zde riziko ohrožení vývoje dítěte. Podstatou spolupráce je aktivní přístup, motivace ke změnám ve fungování rodiny a k vytváření stabilního rodinného prostředí pro zdravý vývoj dětí, přitom však služba nenahrazuje činnost rodičů. Cílem služby je zvyšovat schopnosti a dovednosti rodiny tak, aby dokázala samostatně řešit každodenní životní situace a vytvářet vhodné podmínky pro vývoj dětí.

Služba poskytuje tyto činnosti:

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (péče o dítě a domácnost, školní příprava…)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na jednání, na nákup…)
 • Příprava a doprovod na pracovní pohovor
 • Sociálně terapeutické činnosti (pomoc při hledání zaměstnání, bydlení, zadlužení)
 • Nízkoprahová terapie pro děti i rodiče
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc s vypisováním
 • formulářů, spolupráce zaměřená na návrat dětí z ústavní/ pěstounské výchovy zpět do rodinného prostředí)
 • Poskytuje potravinovou pomoc z potravinové banky

Hledám zaměstnání

Možnosti vedoucí k získání zaměstnání, přípravě a doprovodu na pracovní pohovor a také kariérové poradenství.

Úřad práce Frýdek-Místek

Kontaktní pracoviště zprostředkovává zaměstnání a eviduje uchazeče a zájemce o práci:

 • Aktivně sleduje a aktualizuje databázi volných pracovních míst, a poskytuje informace o nich.
 • Vede evidenci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání.
 • Proaktivně vyhledává vhodné pracovní uplatnění pro uchazeče o zaměstnání, včetně zdravotně postižených.
 • Projednává s uchazeči, včetně zdravotně postižených, možnosti pracovního uplatnění na společensky účelných pracovních místech, ve veřejně prospěšných pracích a diskutuje s nimi o možnostech rekvalifikace.
 • Poskytuje sociálně-právní a profesní poradenství v oblasti zaměstnanosti.
 • Vypracovává a sjednává individuální akční plány.

Centrum Pramínek - Charita Frýdek-Místek

Centrum Pramínek je sociálně aktivizační služba, která pomáhá rodinám s dětmi ve Frýdku-Místku, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. Služba klienty podporuje ve snaze řešit problémy a zlepšit tak jejich současný stav. Nácviky a podporou se snaží rozvíjet rodičovské schopnosti klientů. Dětem pomáhá osvojovat si základní návyky a rozvíjet své sociální dovednosti. Spolupráce funguje na principu vzájemného respektu a důvěry. Služba je zdarma a je poskytována terénní nebo ambulantní formou.

Centrum Pramínek nabízí:

 • zapojení do pracovně-výchovných programů pro děti – předškolní klub;
 • nácvik a upevnění rodičovských kompetencí a rodičovského chování;
 • nácvik péče a výchovy nezletilého dítěte;
 • nácvik vedení rozpočtu a upevňování dovednosti spojené s chodem domácnosti;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • doprovázení klientů do přípravné třídy, základní školy, k lékaři či na úřady;
 • pomoc při hledání zaměstnání, vhodného bydlení.

Sociální asistence Frýdek-Místek a Frýdlant nad Ostravicí, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Slezská diakonie

Sociální asistence je pro rodiny s dětmi, které jsou v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivou situaci rodiče nedokáží překonat vlastními silami a je zde riziko ohrožení vývoje dítěte. Cílem služby je zvyšovat schopnosti a dovednosti rodiny tak, aby dokázala samostatně řešit každodenní životní situace a vytvářet vhodné podmínky pro vývoj dětí. Podstatou spolupráce je aktivní přístup, motivace ke změnám ve fungování rodiny a k vytváření stabilního rodinného prostředí pro zdravý vývoj dětí, přitom však služba nenahrazuje činnost rodičů.

Služba poskytuje tyto činnosti:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (péče o dítě a domácnost, školní příprava…);
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na jednání, na nákup…);
 • příprava a doprovod na pracovní pohovor;
 • sociálně terapeutické činnosti (pomoc při hledání zaměstnání, bydlení, zadlužení);
 • nízkoprahová terapie pro děti i rodiče;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc s vypisováním formulářů, spolupráce zaměřená na návrat dětí z ústavní/pěstounské výchovy zpět do rodinného prostředí).

Rodinná poradna – Centrum sociálních služeb Ostrava

Zprostředkovává práci a pomáhá matkám samoživitelkám najít vhodnou práci, poskytnout informace o vzdělávacích příležitostech a odborném školení. Zajišťuje pomoc při hledání bydlení a podporuje výchovu dětí (například dětské kroužky, tábory a vzdělávací programy.). Služba poskytuje poradenství a zahrnuje informace o sociálních dávkách, nárokových podmínkách a právních otázkách týkajících se samostatné výchovy dětí.

M.arter

Organizace pomáhá s návratem do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené. Díky této organizaci se mohou ženy vzdělávat v rozličných kurzech. Platforma vytvořila vzdělávání jako Marter akademii, pak webovou aplikaci mentoring „Rodičovská není brzda“ a vše funguje tak, že úspěšné matky podávají pomocnou ruku jiným matkám.

Rovnovážka, z. s.

Poradenství:

 • výběr vhodných pozic,
 • zpracování životopisu,
 • příprava motivačních dopisů,
 • příprava na pohovor,
 • finanční a právní poradenství,
 • pomoc se zajištěním rekvalifikace.

Nemám kde bydlet

Možnosti zajištění bydlení prostřednictvím Magistrátu města Frýdku-Místku, ale také sociálních služeb. Bydlení lze získat i komerční cestou. Nejznámějšími stráknami jsou například: www.sreality.cz, www.idnes.cz a nebo také https://heimstaden.cz/cz/home.

Magistrát města Frýdku-Místku

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor sociálních služeb nabízí prostřednictvím Kontaktního místa pro bydlení informace a poradenství pro občany v tíživé sociální situaci spojené s bydlením. Sociální pracovnice pomůže při hledání řešení problému v oblasti bydlení, zorientovat se v systému sociální pomoci a předá potřebné kontakty na konkrétní organizace případně i potřebné formuláře. Prostřednictvím kontaktního místa pro bydlení je možné také podat žádost o byt v režimu sociálního bydlení. Na Kontaktní místo pro bydlení se můžete obracet osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Kontaktní osoba pro řešení sociálního bydlení

Adéla Gavlasová, sociální pracovník

 • Odbor sociálních služeb Magistrátu města Frýdku-Místku, oddělení sociální práce
 • Radniční 1149, Frýdek-Místek (Frýdek)
 • Kancelář č.: 110, v přízemí
 • telefon: 558 609 354
 • email: gavlasova.adela@frydekmistek.cz

Azylový dům Sára

Azylový dům pro matky s dětmi SÁRA Frýdek-Místek poskytuje dočasné ubytování matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Podporuje klientky v řešení jejich individuální situace tak, aby nalezly vhodné bydlení a mohly žít životem nezávislým na službě azylového domu. Služba je určena matkám ve věku od 18 let s nezaopatřenými dětmi, ženám, kterým bylo soudně svěřeno do péče jedno nebo více dětí a těhotným ženám od 8. měsíce těhotenství, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Prevence bezdomovectví - Armáda spásy

Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Frýdek-Místek vyhledává a oslovuje jednotlivce, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo u nichž ke ztrátě bydlení již došlo. Nabízí jim individuální podporu a pomoc při řešení vzniklé nepříznivé situace. Společně hledají způsoby, jak zvýšit u lidí samostatnost a soběstačnost. Podporuje jejich začleňování do společnosti a minimalizuje rizika, která ohrožují jejich dosavadní způsob života.

Azylový dům pro matky s dětmi – Centrum sociálních služeb Ostrava

Posláním azylového domu je poskytnutí bezpečného prostoru ženám s jejich dětmi pro naplnění základních životních potřeb a jejich podpora v hledání východiska z nepříznivé sociální situace. Službu poskytuje dospělým matkám s dětmi do dovršení 18 let věku nejstaršího dítěte, dospělým těhotným ženám v posledním trimestru těhotenství nebo ženám do věku 64 let, které mají svěřené dítě (děti) do péče a jsou bez přístřeší. Služba reaguje zejména na tyto nepříznivé sociální situace: Ztráta bydlení v důsledku rozpadu rodinného života, předlužení, ohrožení domácím násilím.

Nemám peníze na bydlení

Možnosti využití nabídky od nadací a státu.

Kauce od nadací:

Mimořádná okamžitá pomoc – Úřad práce Frýdek-Místek

Dávka je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které jsou nutné bezodkladně řešit.

Požádat mohou:

 • Pečující osoby, kterým poklesl příjem z důvodu péče o dítě nebo o osobu se zdravotním postižením alespoň v I. stupni závislosti bez omezení věku v rámci ošetřování člena rodiny.
 • Podnikatelé, kteří museli omezit svoji činnost v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády České republiky nebo Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Zaměstnanci na DPP a DPČ, kterým poklesl příjem v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády České republiky nebo Ministerstva zdravotnictví ČR.

Co je třeba vědět a doložit

Jedná se o nenárokovou dávku (záleží na posouzení Úřadu práce)

Dávku lze použít pouze na pokrytí základních životních potřeb, mezi které v této situaci patří především jídlo, pití, základní hygienické potřeby, nájem a služby spojené s bydlením, internet a služby spojené s telefonováním.

V rámci posuzování nároku na MOP bude hodnocen pouze:

 • příjem (mzda, případné úspory, nemocenské dávky včetně ošetřovného, důchody, podpora v nezaměstnanosti a další opakující se dávky např. rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení)
 • dostupné finanční prostředky rodiny nebo jedince, které má k dispozici pro úhradu nezbytných nákladů prostřednictvím výpisů z bankovních účtů
 • náklady

Necítím se psychicky dobře

Organizace, které mohou poskytnout bezplatnou psychologickou pomoc a to osobně, i telefonicky a online. Některé organizace se specializují i na řešení záležitostí po rozpadu/rozvodu.

Poradna pro ženy a dívky

Pomoc ženám, dívkám a rodinám, které se ocitly v tíživé životní situaci.

Poradna nabízí:

 • pomoc v obtížné životní situaci;
 • orientace v oblasti sociálních dávek, bydlení, dluhů, exekucí;
 • pomoc se sepsánín žádostí a dokumentů;
 • doprovod do institucí;
 • zprostředkování kontaktu na další odborníky;
 • pomoc v oblasti rodinných vztahů, těhotenství či výchovy dětí;
 • dlouhodobá podpora v případě vztahových, výchovných, mezigeneračních a jiných problémů;
 • provázení a poradenství v konfliktních rodinných situacích v souvislosti s rozvodem či rozchodem.

Občanská poradna – Centrum nové naděje

Organizace poskytuje terapeutickou činnost, a to individuální terapii s jednotlivcem, nebo rodinnou terapii, kdy se zaměřuje na práci s rodinným systémem. Terapie se zaměřuje na realizaci aktivit pro dospělé osoby v náročných životních situacích či se specifickými potřebami a na aktivity směřující k předcházení negativních jevů v rodinách a jejich řešení.

Cílové skupině je nabízena odborná pomoc a poradenství, podpora a provázení v životních krizových situacích a pomoc při řešení konfliktů v rodinných systémech. Poskytovaná terapie napomáhá vyrovnat se s danou situací, zpracovat emoce, posílit sebeúctu a dále preventivně působit před vznikem patologického prostředí v rodině. Má také za cíl rozvíjet rodičovství, dále posílit rodičovské kompetence, zkvalitnit rodinné, partnerské vztahy, podpořit rodiny v péči a výchově dětí, působit i preventivně v předcházení a v řešení konfliktních či krizových situací v rodině. Cílovou skupinou jsou pak jednotlivci, ale i rodiny, které se nachází v obtížné situaci a nevědí, jak v této situaci účinně postupovat, potřebují získat nadhled nad svou situací, obnovit komunikaci a důvěru.

Krizové centrum pro děti a rodinu – Centrum sociálních služeb Ostrava

Poskytuje krizovou pomoc (ambulantní i terénní formou), která je určena dětem (do 18 let):

 • které potřebují neodkladnou pomoc;
 • které se nacházejí v náročných životních situacích (syndrom CAN, úmrtí, trestný čin, rozpad rodiny, pocit samoty, stigmatizace …);
 • které jsou aktuálně ohrožené ve zdravém vývoji prostředím v rodině nebo mimo ni;
 • kterým se nedaří situaci zvládat vlastními silami.

Pomoc poskytují také rodinným příslušníkům. Krizová pomoc je bezplatná s možností využít ji anonymně. Cílem služby je zabezpečení ochrany a bezpečí dítěte a stabilizace jeho psychického stavu a aktivizace vlastních sil vedoucích k řešení náročné životní situace. Dalším cílem je zvyšování motivace rodičů a dalších rodinných příslušníků řešit situace spojené s dítětem. Poskytnutá podpora by měla mít také dopad na zlepšení komunikace a vztahů v rodině dítěte.

Sociální asistence Frýdek-Místek a Frýdlant nad Ostravicí, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Slezská diakonie

Služba pro rodiny s dětmi, které jsou v nepříznivé sociální situaci, kterou rodiče nedokáží překonat vlastními silami a je zde riziko ohrožení vývoje dítěte. Podstatou spolupráce je aktivní přístup, motivace ke změnám ve fungování rodiny a k vytváření stabilního rodinného prostředí pro zdravý vývoj dětí, přitom však služba nenahrazuje činnost rodičů. Cílem služby je zvyšovat schopnosti a dovednosti rodiny tak, aby dokázala samostatně řešit každodenní životní situace a vytvářet vhodné podmínky pro vývoj dětí.

Služba poskytuje tyto činnosti:

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (péče o dítě a domácnost, školní příprava…)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na jednání, na nákup…)
 • Příprava a doprovod na pracovní pohovor
 • Sociálně terapeutické činnosti (pomoc při hledání zaměstnání, bydlení, zadlužení)
 • Nízkoprahová terapie pro děti i rodiče
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc s vypisováním formulářů, spolupráce zaměřená na návrat dětí z ústavní/pěstounské výchovy zpět do rodinného prostředí)

Linka důvěry

Linka důvěry Ostrava, jejímž zřizovatelem je Městská nemocnice Ostrava, je registrovanou sociální službou pro oblast telefonické krizové pomoci dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Jsme si vědomi toho, že situace, ve které se matky samoživitelky nachází, není jednoduchá a krátkodobá. Nestačí vyhledat bydlení, materiální zajištění nebo práci. Pro psychickou podporu nejen v akutní, ale také dlouhotrvající krizi, můžete vyhledat Linku důvěry Ostrava, jsme tady pro vás.

Zde pro přehlednost nabízíme krátké shrnutí základních informací:

 • Pro telefonní krizovou pomoc volejte na číslo 737 267 939.
 • Provoz LDO je nepřetržitý (24 hodin denně) a je určen široké dospělé veřejnosti (osobám od 18 let), včetně osob s psychickými nebo somatickými obtížemi, v krizových situacích.
 • Hovor je zpoplatněn běžným telekomunikačním tarifem.
 • Nabízíme e-mailové poradenství na adrese linka.duvery@mnof.cz (odpovídáme do 7 pracovních dnů).
 • Chatovou krizovou intervenci poskytujeme určité dny na adrese http://elinka.iporadna.cz/:
  • pátek od 20:00 do 23:00;
  • neděle od 9:00 do 13:00.
 • Několikrát do měsíce nabízíme službu Linka důvěry plus (LD+), kdy se jedná o cílenější kontakt se specializovaným odborníkem v oblasti duševního zdraví nebo o vedení hovoru v angličtině (rozpis a možnosti naleznete vždy aktualizované na webových stránkách Linky důvěry Ostrava).

Rodinná a manželská poradna Frýdek-Místek – Centrum psychologické pomoci

Pro klienty, kteří se nachází v tíživé nebo nepříznivé životní situaci, kterou se nedaří řešit vlastními silami. Obrátit se na můžete, pokud např:

 • prožíváte partnerskou či manželskou krizi
 • trápí Vás narušené vztahy v rodině
 • řešíte těžkosti vztahu s dítětem, jste si nejistí ve výchově dětí
 • máte problémy s navazováním vztahů a hledáním partnera
 • potřebujete konkrétní sociálně-právní radu v rodinné oblasti
 • vyrovnáváte se s těžkostmi, které sebou přináší přijetí dítěte do náhradní rodinné péče
 • a mnohých dalších situacích

Edukační centrum Repette, z.s.

Cílem služby je pomoc lidem zvládnout rozpad rodiny s co nejmenším negativním dopadem na dítě/děti, najít společnou řeč i po rozpadu rodiny a pomoc s každodenním porozvodovým/„porozchodovým“ uspořádáním péče o děti. Služba poskytuje edukaci metodou Sdíleného rodičovství, transformativní mediaci (mimosoudní řešení konfliktu), koučink a terapie (individuální, párová, rodinná).

Intervenční centrum, pomoc osobám ohroženým domácím násilím – Slezská diakonie

Posláním Intervenčního centra je poskytování odborné pomoci a podpory osobám ohroženým domácím násilím, partnerskému stalkingu a obětem trestných činů v souvislosti s domácím násilím, případně i jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým, které ohrožené osobě pomáhají s řešením jejich situace. Služba je bezplatně poskytována na území Moravskoslezského kraje.

Rodinná poradna – Centrum sociálních služeb Ostrava

Služba poskytuje poradenství a zahrnuje informace o sociálních dávkách, nárokových podmínkách a právních otázkách týkajících se samostatného výchovy dětí. Zprostředkovává práci a pomáhá matkám samoživitelkám najít vhodnou práci, poskytnout informace o vzdělávacích příležitostech a odborném školení. Zajišťuje pomoc při hledání bydlení a podporuje výchovu dětí (například dětské kroužky, tábory a vzdělávací programy.).

Příspěvky na psychologickou pomoc

Obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu a chtějte informace o možnosti bezplatné či částečně hrazené terapeutické pomoci.

Potřebuji právní radu

Bezplatné právní poradenství.

Poradna pro ženy a dívky

Pomoc ženám, dívkám a rodinám, které se ocitly v tíživé životní situaci. Odborné sociální poradenství – pomoc v obtížné životní situaci, orientace v oblasti sociálních dávek, bydlení, dluhů, exekucí, pomoc se sepsáním různých žádostí a dokumentů, doprovod do institucí, zprostředkování kontaktu na další odborníky.

Občanská poradna – Centrum nové naděje

Posláním Občanské poradny je poskytovat informace, rady a pomoc všem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí. Cílem je umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji prostřednictvím bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních informací. Konkrétní pomoc Občanské poradny spočívá v telefonické, osobní komunikaci; e-mailové a dopisové komunikaci; v poskytnutí sociálního a základního právního poradenství; v pomoci při vypracování písemných žádostí a podání.

Služba pomáhá vypracovat jednoduchá právní podání: stanovení výživného a styku s dítětem, zvýšení výživného, výživné na rozvedeného / nerozvedeného manžela, rozvod manželství, návrh na zajištění úhrad výživy a některých nákaldů neprovdané matky, žádost o bezplatného právního zástupce, žádost o osvobození od soudního poplatku a orientace v dluzích a exekucích.

Centrum Pramínek - Charita

Centrum Pramínek je sociálně aktivizační služba, která pomáhá rodinám s dětmi ve Frýdku-Místku, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. Klienty podporují ve snaze řešit problémy, a zlepšit tak jejich současný stav. Nácviky a podporou se snaží rozvíjet rodičovské schopnosti klientů. Dětem pomáhají osvojovat si základní návyky a rozvíjet své sociální dovednosti. Spolupráce funguje na principu vzájemného respektu a důvěry. Služba je zdarma a je poskytována terénní nebo ambulantní formou.

Služba nabízí:

 • nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních schopností dítěte;
 • osvojování základů společenského chování s ohledem na věk dítěte;
 • zapojení do pracovně-výchovných programů pro děti – předškolní klub;
 • nácvik a upevnění rodičovských kompetencí a rodičovského chování;
 • nácvik péče a výchovy nezletilého dítěte;
 • nácvik vedení rozpočtu a upevňování dovednosti spojené s chodem domácnosti;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • doprovázení klientů do přípravné třídy, základní školy, k lékaři či na úřady;
 • pomoc při hledání zaměstnání, vhodného bydlení

Sociální asistence Frýdek-Místek a Frýdlant nad Ostravicí, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Slezská diakonie

Služba pro rodiny s dětmi, které jsou v nepříznivé sociální situaci, kterou rodiče nedokáží překonat vlastními silami a je zde riziko ohrožení vývoje dítěte. Podstatou spolupráce je aktivní přístup, motivace ke změnám ve fungování rodiny a k vytváření stabilního rodinného prostředí pro zdravý vývoj dětí, přitom však služba nenahrazuje činnost rodičů. Cílem služby je zvyšovat schopnosti a dovednosti rodiny tak, aby dokázala samostatně řešit každodenní životní situace a vytvářet vhodné podmínky pro vývoj dětí.

Služba poskytuje tyto činnosti:

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (péče o dítě a domácnost, školní příprava…)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na jednání, na nákup…)
 • Příprava a doprovod na pracovní pohovor
 • Sociálně terapeutické činnosti (pomoc při hledání zaměstnání, bydlení, zadlužení)
 • Nízkoprahová terapie pro děti i rodiče
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc s vypisováním formulářů, spolupráce zaměřená na návrat dětí z ústavní/ pěstounské výchovy zpět do rodinného prostředí)
 • Poskytuje potravinovou pomoc z potravinové banky

Lumpíkov z.ú.

Stop domácímu násilí - pomoc v obtížném tématu domácího násilí a situací doma. Nabízí psychologickou pomoc, právní poradenství, hlídání dětí po dobu konzultací a zařizování, podporu při hledání nového bydlení, pomoc s vyřizováním sociálních dávek. Samozřejmostí je také zachování anonymity a bezpečného prostředí.